Kommande fortbildningsdagar

Fortbildningsdagarna 2018 14-16 mars i Uppsala arrangeras av Gävleborg och Uppsala med stöd av styrelsen.

Anslagstavla

Är du intresserad av att engagera dig i YSDH? Kontakta styrelsen eller någon i valberedningen inför årsmötet våren 2018. Valberedningen består av Helena Österholm, Jessica Svensson och Katarina Auland. Läs härvad andra har tyckt om att engagera sig i föreningens styrelse. Du kan även som inloggad medlem läsa mer under rubriken "styrelse" i spalten på höger sida.

Som inloggad medlem kommer du även åt Protokoll från styrelsemöten och dokument. De laddas upp efter hand under "styrelsemöten" respektive "dokument" i spalten på höger sida. Vi uppdaterar även vår medlemslista kontinueligt. Du kommer åt medlemslistan som inloggad medlem under rubriken "Medlemslista" i spalten på höger sida. Logga gärna in och se om dina uppgifter stämmer, meddela oss om vi behöver ändra på något. 

* Nyhetsbrev

Har du läst det senaste nyhetsbrevet?

Det finns tillgängligt under fliken Nyhetsbrev.

* Medlemsavgift

Medlemmar
Kontakt

Vid frågor kontakta oss här:

Kontakta YSDH

Facebook

Är du med i vår Facebookgrupp YSDH? Tipsa gärna varandra i aktuella ämnen, kurser etcetera.

Länken hittar du nedan:

lördag
sep302017

Kommande fortbildningsdagar

Kommande YSDH fortbildningsdagar kommer hållas i Uppsala 14-16 mars 2018.

 

YSDH fortbildningsdagar hölls i Linköping 20170315-20170317

Årets fortbildningdagar 15-17 mars med temat samverkan, erbjöd deltagarna ett brett program med olika perspektiv. Anordnare detta år var Linköping och Sörmland.

Föreningens framtid har en tid varit oklar. Ny styrelse bildades och föreningens fortlevnad är säkrad ytterligare en tid.

På programmet under dagarna fanns flera föreläsningar av samverkanspartner som socionomen möter och på olika sätt samarbetar med i sin yrkesroll. Dagarna gav även utrymme att ta del av aktuell forskning inom flera områden rörande hörsel, och innehöll även brukarperspektiv.

Dagarna inleddes med föreläsning av professor/psykolog Gerhard Andersson, Linköpings universitet samt Öronkliniken, om tinnitus, ljudkänslighet behandlingsmetoder som till exempel internetbehandling. Gerhard har varit verksam som psykolog inom hörselvården sedan tidigt 90-tal. Gränsdragningarna är inte alltid lätta att dra mellan vilken instans inom vården som ska ansvara för dessa patienter; hörselvården, primärvården, psykiatrin? Gerhard framhöll bland annat kartläggningsens betydelse, att kognitiv beteendeterapi har starkt stöd i forskningen men ofta kräver ett team som samarbetar. Det multidisciplinära teamet behövs där man specialiserar sig på tinnitus. Även om man saknar team kan man göra mycket för gruppen tinnituspatienter. Pedagogiska insatser kan många gånger påskynda vårdprocessen. Gerhard berörde även frågor kring psykisk ohälsa, stress, hur hjärnan fungerar och kan påverkas.

Studiebesök till Mo Gård Finspång gav inblick i den vardag som de boende och personalen har, och en beskrivning av hur de tekniska lösningarna kan stödja kognition och kommunikation, skapa gemenskap och ökad förståelse. IKT-pedagog vid Mo Gård och Mo Gårds verksamhetsansvarige, Gunnar, berättade och guidade oss runt på området. Eftersom våren börjat komma passade flera på att inhandla egenodlade växter i skolans växthus.

Försäkringskassan deltog med information om Vårdbidrag och Handikappersättning. Vi konstaterade att olika bedömningar görs beroende på vilken handläggare en sökande har, och även var i landet beslut fattas. Försäkringskassan eftersträvar att göra så lika som möjligt i landet men är medvetna om att olika beslut fattas. Frågor kring Cochleaimplantat (CI), merkostnader, tillfällig föräldrapenning berördes också.

Vi fick ta del av brukarperspektivet när Pekka Persson berättade om sina erfarenheter av hörselnedsättning, hjälpmedel och slutligen CI. Pekka gav oss inblick i sin ”hörselresa”, där han påverkades både socialt, ekonomiskt och psykologiskt. Pekka framhöll de hörseltekniska lösningarnas betydelse, strategier och förhållningssätt som både den hörselnedsatte och omgivningen behöver ta hänsyn till och lära sig.

Sjukgymnast Jessica Andersson från Habiliteringsverksamheten Sörmland, som arbetar med såväl barn, vuxna och äldre inom Hörselrehabilitering och Synrehabilitering, föreläste kring de fysiska konsekvenserna av hörselnedsättning och dövhet. Hon beskrev den roll som sjukgymnasten kan ha i förhållande till hörselnedsatta och döva (och även synnedsatta), där nackbesvär och stor trötthet ofta är en konsekvens av långvariga spänningar och stress. Ofta kan patienten behöva stöd kring bland annat avspänning, muskulära spänningar, att vidmakthålla fysisk aktivitet eller komma igång med sådan, balansövningar.

 I rapporterna från fältet fick vi del av kunskap om och samverkansfrågor rörande personer med den ofta handikappande sjukdomen Neurofibromatos typ 2 , socionomens strategier i arbetslivet, information om Stiftelsen Tysta skolan, utmaningar i att arbeta med barn och familjer med annan kulturell bakgrund samt information om arbetsförmedlingens socialkonsulenters arbete.

Dagarna avslutades med inspirationsföreläsning av Inger Hansson, med utmaningen att vi ska Våga mer än vi törs. Detta och de många goda inputen vi fått under dagarna, bär vi med oss tillbaks i vårt dagliga arbete.

måndag
maj222017

Ysdh styrelse informerar

Vi är glada att kunna presentera årets styrelse som ser ut enligt följande:

Ordförande, Lisa Kiellarson

Vice ordförande, Charlotte Blomberg

Sekreterare, Inger Löved Bates med stöd av Lisa Rona

Kassör, Kristin Hansson med stöd av Charlotte Blomberg

Suppleant, Helena Hagström

Suppleant, Thomas Dedorsson

Ansvarig för hemsidan är Heva Brajim med stöd av Lisa Rona.

Styrelsen tackar årets anordnare av YSDH-dagarna i Linköping för fint arrangerade dagar. Hoppas att ni också tyckte att det var givande att träffa varandra och att föreläsningarna gav er ny inspiration och kraft.

En av de största anledningarna till yrkesdagar att vi medlemmar behöver träffas för att ha årsmöte, utan årsmöte där vi är tillräckligt många för att kunna besluta så kan vi inte ha en förening. Utan förening så finns inte samordningen för att med tyngd kunna påverka makthavare och andra organisationer i de frågor som ligger inom vår profession.

Under dagarna i Linköping framkom att region Skåne i samarbete med AF var intresserade av att anordna yrkesdagarna i mars 2018, tyvärr lämnades senare besked att det inte är möjligt för dem att kunna genomföra.

Styrelsen har uppvaktat medlemmarna med förfrågan om arrangemang av dagarna 14-16 mars 2018.

Dagarna kommer arrangeras av Uppsala och Gävleborg i Uppsala med stöd av styrelsen.

Thomas har i styrelsen tagit upp frågan om huruvida YSDH kan driva en fråga som är gemensam för hela landet. Han har länge uppmärksammat att det inte finns någonstans i Sverige där teckenspråkiga erbjuds missbruksbehandling på teckenspråk. Styrelsen har gett Thomas uppdraget att driva detta. Thomas har uppvaktat Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och han återkommer i frågan.

Nu vill vi veta om du har några erfarenheter i denna fråga, eller om du har några värdefulla tips eller tankar kring detta.

 Kontakta i så fall Thomas Dedorson på mail: thomas.u.dedorson@arbetsformedlingen.se

fredag
sep162016

Fortbildningsdagar 2017 

Fortbildningsdagar 2017 ägde rum i Linköping 15-17 mars. 

måndag
jan252016

Fortbildningsdagar 2016

Årets fortbildningsdagar ägde att rum i Örebro den 16-18 mars. Program och anmälningsblankett här

 

måndag
nov302015

Viktig information från styrelsen 

För att deltaga vid YSDH-dagarna behöver du vara medlem. 

 YSDH finns på Facebook.